Tool auto gửi mail store của bạn đến mail khách hàng

Trong bài viết lần này lần này thì mình sẽ demo cho mọi người về tool auto gửi mail domain store của bạn tới khách hàng một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhân lực.

Ưu điểm là tool dễ sử dụng có tỷ lệ gửi vào mail inbox chính của khách hàng rất cao nên tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng bằng phương pháp email marketing sẽ hiệu quả hơn.

Bạn có thể dùng 1 hoặc nhiều email của bạn(mail domain/gmail/hotmail,…) để gửi nội dung mail tới khách hàng nhanh chóng.

Tool sẽ tự động xoay đổi 1 mail trong list mail của store bạn để nhằm hạn chế spam quá nhiều lượt gửi đi từ 1 mail 1 lúc.

Ngoài ra, Vitamin Spy Tool là 1 tool thuộc hệ sinh thái của công ty Fencilux Agency giúp các seller POD và Drop Shipping có thể tham khảo được các mẫu trending và winning trên thị trường để giúp các seller nhanh chóng tìm ra camp win của mình.

Ngoài ra Vitamin Spy Tool tích hợp nhiều tính năng mới để hướng tới một hệ sinh thái tool hoàn thiện bổ trợ hiệu quả cho việc bán hàng, tiết kiệm thời gian và nhân lực.

English below

I will demo to everyone about the tool to automatically send your domain store mail to customers quickly and save manpower.

The advantage is that the tool has a very high rate of sending to the main email inbox of the customer, so the conversion rate of orders by email marketing method will be more effective.

You can use 1 or more of your emails (mail domain/gmail/hotmail,…) to send email content to customers quickly.

The tool will automatically rotate 1 mail in your store’s mail list to limit spam too many times sent from 1 mail at a time.

In addition, Vitamin Spy Tool is being belonged to Fencilux Agency, a tool that helps POD and Drop Shipping sellers to refer to trending and winning patterns in the market to help sellers quickly find their winning camp.

In addition, Vitamin Spy Tool integrates many new features towards a complete tool ecosystem that effectively supports sales, saving time and human resources.