Cách để có tích xanh Facebook và mua được không?

Câu trả lời hiện tại là có và bạn mua tích xanh của Facebook thì được gì:

  • Tích xanh (Hơn hẳn trước đây phải mua 1 đống bài báo + tips trick để verify).
  • Có thêm stickers để đi troll anh em trên FB.
  • Bảo vệ tài khoản (chưa rõ về quyền lợi), có khi chống phá/spam.
  • Và quan trọng: Hỗ trợ trực tiếp từ FB (không phải qua mấy em như Linda bot, Evelyn bot….)

Với đống tính năng này, anh em có mua Tích xanh FB không?